Verkoopsvoorwaarden zoutdienst.be

Zoutdienst.be

Doenaertstraat 4
8510 Marke
België

BTW BE 0463.196.774
HR.K. 126.097

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Marke, zonder korting. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum. Er wordt daar niet van afgeweken wanneer wij wissels op kopers trekken of effecten in betaling ontvangen. De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de acht dagen na datum van verzending der factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn. Indien wij de klant hebben toegelaten het bedrag van de factuur in verschillende aflossingen te betalen, dan wordt bij de eerste wanbetaling het gehele bedrag in één keer opeisbaar en verliest de klant het voordeel van de termijnen.

Alle klachten voor zichtbare gebreken dienen ons te worden geformuleerd, op straffe van niet ontvankelijkheid, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Voor verborgen gebreken is de termijn binnen de welke klachten nog ontvankelijk kunnen zijn, gesteld op zes maanden, tenzij anders vermeld op de bestelbon.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1146 B.W. Wij houden ons het recht voor onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order op lopend contract te annuleren. Indien de koper wissels accepteert en één der wissels niet op de vervaldag betaalt, dan worden de nog te betalen wissels ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervaldag, zonder dat daartoe een ernstige reden bestaat, en na vergeefse ingebrekestelling wordt het schuldsaldo ten mei van forfaitaire vergoeding verhoogd met 15% met een minimum van 125 Euro en een maximum van 1860 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Ingeval van betwistingen en geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Wij behouden ons echter het recht afstand te doen van deze rechtsmacht toekennende clausule. Deze clausule geldt zelfs in gevallen van oproeping in vrijwaring van meerderheid van verweerders.

Geleverde materialen worden niet teruggenomen. De verkochte goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de prijs.

De inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper. Indien de klant ons verzoekt om waren voor herstelling of onderhoud ten zijnen huize afte halen en/of terug te brengen, dan geschiedt dit uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid wat betreft de eventuele transportschade aan de vervoerde waren. De vervoerder wordt in dat geval geacht te handelen in opdracht en voor rekening van de klant.

Bij koop en verkoop van tweedehandswaren wordt de klant geacht deze te hebben gecontroleerd, eventueel met bijstand van een deskundige. Hij koopt de waren in staat waarin zij zich bevinden met zichtbare en verborgen gebreken. Indien uitdrukkelijk waarborg wordt gegeven op tweedehandswaren, dan slaat deze waarborg zeker niet op sleetverschijnselen of op verborgen gebreken doch enkel op constructiefouten.

Met voorbehoud van het in art. 8 gestelde betreffende tweedehands waren, zijn alle geleverde machines gewaarborgd tegen alle constructie- en materiaalfouten gedurende zes maanden. Deze garantie vervalt onmiddellijk wanneer andere personen dan de verkoper onderhoud- en herstelwerken aan de machines hebben uitgevoerd of aangevat.

Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De verkoper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. Door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze van onze leveranciers, onderaannemers en klanten.